Praktische informatie

Reserveren en contact

Reserveren kan enkel via deze website.
Telefoneren, SMS-sen, e-mailen, Facebooken of gele briefkaarten sturen werkt niet...
Klik bovenaan op  "Kaartjes Bestellen".
Ook op de pagina van elke productie zelf kan je kaartjes reserveren voor deze productie.
Meer uitleg over hoe je kaartjes kan bestellen vind je hier.

 

Contact:

Via info[at]voortaalenkunst.be kan dat ook. De [at] dient u te vervang door het apestaartje. Maar dat had u zeker al door...

Lid worden van VTK

LID
Lid worden voor een seizoen, kost je €10.
Je steunt VTK en betaalt maar €9 per voorstelling i.p.v. €11.

ERE-LID
Ere-lid worden voor een seizoen, kost je €30.
Je steunt VTK en krijgt een vrijkaart voor elk van de voorstellingen.

Wil jij ook lid van VTK worden?
Stort dan je sympathieke bijdrage met vermelding van naam en adres op ons rekeningnummer:
BE70 7512 0378 5825
AXABBE22

Sponsoring

Sponsor worden voor een seizoen, kost je €50/€100.
Daarvoor krijg je:

 • een advertentie of vermelding in onze programmaboekjes
 • een vermelding in onze mailings en op de website (de grootte is afhankelijk van de donatie)
 • een vrijkaart voor elk van de voorstellingen
 • een fiscaal attest.

Voor meer info neem contact op met info[at]voortaalenkunst.be.

Nieuwsbrief

Wens je onze nieuwsbrief per e-mail te ontvangen stuur klik dan bovenaan op deze pagina op "Inschrijven nieuwsbrief".

Linkjes

Echt Mechels Toneel
De Peoene
Theater De Moedertaal
Theater Korenmarkt
Rust Roest, Leest
Ik Dien, Muizen
Lucky Leo

Zijn we jullie vergeten? Laat maar weten via info[at]voortaalenkunst.be, en we zetten je erbij!

Privacyverklaring

Voor Taal en Kunst (VTK) hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
VTK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

VTK is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.
Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per mail naar info[at]VoorTaalEnKunst.be.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door VTK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VTK;
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • de ticketverkoop voor onze voorstellingen;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschrevene doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van IT-infrastructuur;
 • de ticketverkoop van onze voorstellingen;
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier een schriftelijke toestemming geeft. Je hebt het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VTK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij houden deze gegevens niet langer dan 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke en technische incidenten;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens;
 • wij testen regelmatig onze maatregelen;
 • voor alle gegevens hebben wij ook een verantwoordelijke en een verwerker aangeduid;
 • onze website gebruikt geen cookies.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. In dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, vragen wij je daarbij om je adequaat te identificeren, een kopie van je identiteitskaart voldoet hiervoor.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door één van onze verwerkers.

In ons archief staan ook heel wat foto’s. Mogelijk sta jij er ook bij! Mocht je daar niet blij mee zijn, contacteer ons en dan verwijderen we de foto.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen met ons.
Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement

VTK kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.